Min side / Lad opp

Generelle abonnementsvilkår for Xito AS

 1. Hva avtalen gjelder

Disse vilkårene gjelder for kjøp av mobilabonnement og produkter fra Xito, samt de tilleggstjenester som til enhver tid måtte være avtalt med Xito.

 1. Parter

Avtaleparter er Xito AS og den fysiske eller den juridiske personen som er registret som ”Kunde”. Xito er kun for privatpersoner.

 1. Overdragelse og endringer

Kunden kan ikke overdra abonnementet eller et konkret fysisk produkt til andre uten skriftlig samtykke fra Xito AS. I forbrukerforhold kan overdragelse til medlem av samme husstand ikke nektes uten saklig grunn. Xito AS kan kreve at alle utestående betalingsforpliktelser i abonnementsforholdet eller ved et fysisk produktkjøp skal være betalt før overdragelse. Likeledes vil ny innmeldingsavgift påløpe ved slik overdragelse.

Xito AS har rett til å overføre abonnementsavtalen til annen tjenesteleverandør. Kunden skal i så fall gis varsel med rimelig frist. Endringer av adresse og andre forhold av betydning for abonnementsforholdet og produktoversendelse skal straks meldes Xito AS.

 1. Endring av avtalevilkår

Xito AS kan endre alle avtalevilkårene med én måneds varsel. Varsling gis ved utsending av faktura, SMS eller e-post. Priser for bruk av abonnementet i utlandet (internasjonal roaming) og norske spesial og givernummer fastsettes ikke av Xito AS alene og anses ikke som en del av avtalevilkårene. Oppdaterte vilkår og prislister finnes på www.xito.no. Det er ikke mulig å endre prisplan i avtaleperioden uten samtykke fra Xito.

 1. PIN-kode

PIN-koden beskytter Kunden mot misbruk av abonnementet og produktet. PIN- og PUK-koden er private og må ikke oppgis til andre eller oppbevares slik at andre kan få tilgang til den. Fjerning av PIN-kode anses som grovt uaktsomt og Xito AS tar ikke ansvar for eventuelt misbruk av abonnementet eller produktet når PIN- og eller PUK-koden er fjernet eller oppgitt til andre enn den fysiske eller den juridiske personen som er registret som Kunde hos Xito AS.

 1. SIM-kort

SIM-kortet er personlig og må ikke overlates til andre. Kunden er selv ansvarlig hvis SIM-kortet blir skadet, og Xito AS tar gebyr ved utstedelse av nytt kort etter gjeldende prisliste.

 1. Bruk av personopplysninger

Opplysninger om abonnementet og de konkrete produktene og bruken av disse vil bli registrert, lagret og brukt av Xito AS for å administrere og ivareta abonnementsforholdet. Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er et ledd i betalingsinnkreving (inkasso) eller regnskaps-behandling. Xito AS har taushetsplikt overfor uvedkommende om Kundens bruk av abonnementet, produktene og tjenestene etter Norsk lov.

Xito AS er pålagt å utlevere opplysningerm Kundens navn, adresse og telefon- nummer til opplysningstjenester. Dersom Kunden vil reservere seg mot dette, må det tas kontakt med Xito AS.

 1. Kredittvurdering og sikkerhet

Alle avtaleparter som inngår et kundeforhold med Xito AS vil ikke bli kredittvurdert da alle tjenester er forhåndsbetalt.

 1. Fakturering

Xito AS kan sende faktura med 15 dagers varsel til kunder som har overforbruk – som å brukt under saldo 0 som følge av forsinkelse i sperresystemer. Dette vil Xito gjøre etter 30 dager om kunden ikke har ladet opp og kommet i positiv saldo.

 1. Xito Best Friends

For å oppgradere til Best Friends-abonnement må Kunden ha lagt til minst tre aktive kunder som venner. Xito definerer aktiv kunde som at man har et forbruk siste måned på minst 100 kroner inklusive merverdiavgift. Xito vil sjekke hver 01. I måneden for oppgradering til Xito Best Friends og sjekke for de som skal ned igjen som følge av at de ikke lenger oppfyller kravene. Dersom en kunde som en har lagt til porterer ut, vil en umiddelbart bli nedgradert om det fører til at en har mindre enn tre venner lagt til.

 1. Betaling av abonnement

Månedspris på alle abonnementer trekkes fra din ringekonto like før månedsskifte. Rest av pakkene blir ikke over-ført til neste måned. Dersom du ønsker å stoppe abonnement, eller bytte pakke, kan dette gjøres på Min side.

 1. Kundens mislighold

Xito AS kan sperre eller avslutte abonnementet ved vesentlig mislighold av abonnementsavtalen. Fortsatt manglende betaling ved utløpet av betalings-frist satt i inkassovarsel regnes som vesentlig mislighold. Ved begrunnet mistanke om misbruk av abonnementet, for eksempel ved vesentlig avvikende bruksmønster, kan Xito AS sperre abonnementet uten varsel, dersom dette anses nødvendig for å unngå videre misbruk. Sperringen skal oppheves så raskt som mulig når årsaken til sperringen bortfaller. Kunden er ansvarlig for å betale for tjenestene selv om abonnementet er stengt. Dersom Xito har mistanke om misbruk, bruk i næring, eller unormalt høyt bruk av Xito Best Friends har Xito retten til å nedgradere til Xito Friends.

 1. Oppsigelse av abonnementsforholdet

Abonnementsavtalen løper til den blir sagt opp ved skriftlig melding til Xito AS Kundesenter. Når melding er mottatt vil Xito AS avslutte abonnementet så snart som mulig, og senest innen 14 dager. Ved oppsigelse i en spesifisert avtaleperiode faktureres det totale beløpet Kunden har forpliktet seg til å betale gjennom avtalen med Xito. Dette kan være resterende avtalte fastbeløp for brudd på abonnements bindingstid eller nedbetaling av mobiltelefon.

 1. Erstatningsansvar

I forbrukerforhold er Xito AS ansvarlig for tap som skylder mangler ved Xito AS sine tjenester eller fysiske produkt. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes forhold utenfor Xito AS sin kontroll og som Xito AS ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av. Utenfor forbruker- forhold er Xito AS kun ansvarlig for direkte tap grunnet mangler dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Xito AS sin side. Xito AS sitt erstatningsansvar i forbrukerforhold er begrenset til kr. 5.000,- for hvert skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller av samme årsak, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet fra Xito AS sin side. Overfor andre enn forbrukere er Xito AS bare erstatningsansvarlig ved grov uaktsomhet. Erstatningsansvaret kan begrenses eller bortfalle dersom Kunden har opptrådt uaktsomt.

 1. Ansvar ved tap, tyveri mv.

Dersom SIM-kortet kommer på avveie må Kunden underrette Xito AS Kundesenter, som vil sperre abonnementet for misbruk. Kunden er ansvarlig for all bruk.

 1. Klage

Klager på tjenester, fysiske produkter og faktura skal først rettes til Xito AS Kundesenter innen rimelig tid. Xito AS skal gi svar på klagen så raskt som mulig, og senest innen tre uker. I svært kompliserte saker skal svar gis innen åtte uker.

 1. Angrefrist for privatkunder

Den fysiske eller den juridiske personen som er registret som Kunde hos Xito AS kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn fra den dagen hun/han mottar produktet og 14 dager fremover. Hvis Kunden ønsker å gå fra avtalen må dette meldes fra til Xito AS Kundesenter med tilsendt angrerettformular og innen fastsatt tid.